Vabereki Vanoti Dhimoni Muurayi ane Chisimba Zvakanyanya Kune Vana, Asi Vamwe Havabvumirani